Gratis bezorging vanaf € 30 *
Bestel voor 12:00, zelfde dag verzonden *

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen van Upets.nl, Gooiland 15, 1948RC Beverwijk, (Onderneming van S&W Import Export BV) en zijn klanten via de online shop www.upets.nl

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

Bestelproces

Upets.nl biedt zijn klanten een  aanbod voor  zaken omtrent honden en katten. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op de knop winkelwagen te klikken.

Door het klikken op de “winkelwagen” icon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.

Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de “Bestelling verzenden” knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.

Door vervolgens te klikken op de icon “account”, komt de klant bij het “Dashboard”. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.

De bestelling wordt geplaatst door op de knop "Bestelling plaatsen" te klikken. Dit betekent dat er een bindende bestelling is geplaatst.

Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met zooplus wordt alleen bevestigd als zooplus de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend van 2.b. Bij de keuze voor vooruitbetaling komt er al een contract tot stand op het moment dat de betalingsinformatie door Upets.nl wordt verzonden. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling naar de klant gestuurd. De orderbevestiging bevat geen betalingsinformatie. In geval van vooruitbetaling is het bedrag van de rekening verschuldigd vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie en dient binnen 7 dagen betaald te worden door overmaking van het bedrag naar een van de onder 8.e.e. genoemde rekeningen. De datum waarop het bedrag op onze rekening is bijgeschreven is leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen worden nageleefd, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

Beperkte hoeveelheid

De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan personen van een leeftijd waarin ze een juridische transactie kunnen aangaan.

3.  Prijzen en verzendkosten

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten.

Verzendkosten

Upets.nl levert vanaf een minimale bestelwaarde van 14 euro (exclusief verzendkosten). In Nederland zijn bestellingen franco vanaf een orderwaarde van EUR 30, -. Bij een orderwaarde van minder dan € 30,00 brengt Upets.nl verzendkosten in rekening van € 5,75. De verzendkosten naar België, Luxemburg en Duitsland bedragen € 9,00. Klanten betalen geen extra verzendkosten als een zending om technische of logistieke redenen in meerdere delen moet worden opgedeeld.

4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de bestelling is de levertijd 1-2 dagen binnen Nederland. De levertijd is tussen de 2 en 4 dagen in België, Luxemburg en Duitsland.

Indien de bestelde producten niet op voorraad zijn, kan Upets.nl op eigen kosten de bestelling in delen leveren, mits dit voor de klant acceptabel is.

In het geval Upets.nl niet kan leveren, omdat de bestelde producten niet door haar eigen leveranciers aan Upets.nl zijn geleverd, kan Upets.nl de overeenkomst zonder schuld ontbinden. Upets.nl zal in dat geval de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Indien een vergelijkbaar product ook niet leverbaar is of indien de klant het alternatief niet wil bestellen, zal Upets.nl het betaalde bedrag aan de klant terugbetalen.

INeem bij transportschade contact op met klantenservice@upets.nl. Hierdoor heeft Upets.nl de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant geen informatie kan verstrekken over de transportschade, heeft dit geen invloed op de garantierechten van de klant

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Upets.nl totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Upets.nl niet toegestaan.

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de Upets.nl klantenservice.

Instructies voor annulering

U heeft het recht de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Upets.nl, Gooiland 15, 1948RC Beverwijk, Nederland) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren.

Om het herroepingsrecht af te dwingen, is het van belang dat u de mededeling over opzegging van de overeenkomst voor het einde van de looptijd indient.

Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel bij ons en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van het contract.

Upets.nl
Gooiland 15
1948 RC Beverwijk

terug keerde. De deadline wordt aangehouden als u de goederen heeft geretourneerd voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Upets.nl draagt niet de kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent verantwoordelijk voor mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. Uiteraard mag u het product inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij verzending van goederen die:

niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht. Goederen die snel bederven of goederen met een nog korte uiterste verkoopdatum.

niet als het pakket al is geopend.

na levering onlosmakelijk met andere goederen vermengd zijn.

7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing.

Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaalvoer, en in geval van verslechtering van de conditie van uw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. zooplus is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig voer.

8. Betaalmethoden en creditnota’s

Betaalmethoden

Goederen kunnen worden betaald met iDeal, op rekening of vooruitbetaling. Upets.nl heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

Betaling op rekening

Bij betaling op rekening zal de klant het bedrag binnen 14 dagen na levering van de goederen voldoen. Dit betreft de datum van ontvangst van de betaling bij Upets.nl.

Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Upets.nl is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.Tevens bieden we de mogelijkheid direct te betalen via IDEAL.

Bankgegevens:

S&W Import Export BV
Bank: Rabobank
Plaats: Beverwijk
IBAN: NL49 RABO 0115 7431 62
SWIFT (BIC): RABONL2U

Betalingsachterstand

Ials de klant een betalingsachterstand heeft, zal het aankoopbedrag gedurende de betalingsachterstand 5 procentpunten boven de basisleningrente van de ECB oplopen. Als de klant geen consument is, is het rentetarief 8 procentpunten hoger dan het basisleningstarief.

Bankgegevens:

S&W Import Export BV
Bank: Rabobank
Plaats: Beverwijk
IBAN: NL49 RABO 0115 7431 62
SWIFT (BIC): RABONL2U

Creditnota's

In het geval van aflossing van creditnota's moeten de specifieke, geldige aflossingsvoorwaarden, minimale bestelhoeveelheid en geldigheidsduur enz. In acht worden genomen. De bijbehorende informatie is te vinden op de creditnota's. Per aankoop kan in ieder geval slechts één creditnota of één order- / klantenkorting worden gebruikt. Contante betaling of verrekening met eerdere bestellingen is niet mogelijk. Doorverkoop is verboden.

Transactiekosten

Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht.

9.  Privacy

Upets.nl neemt de bescherming van de privacy van klanten zeer serieus.

10.  Identiteit van de contractpartij

S&W Import Export BV (Upets.nl)
Gooiland 151948 RC Beverwijk
Nederland
KvK-nummer: 52922790
BTW nummer: NL850667124B01

11. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet van toepassing zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Nederlands recht is van toepassing wanneer het Europese recht niet toereikend is. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt herroepen door dwingende bepalingen van het recht van het land waarin de klant zich bevindt op het moment van zijn bestelling. "

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op en zijn geldig vanaf 18 februari 2017.

Upets Klantenservice

Neem bij vragen contact met ons op.